Paolo, Diego, & Kitkat
Film: ilford xp2 400
taken by porkscrew

Paolo, Diego, & Kitkat

Film: ilford xp2 400

taken by porkscrew

Notes

  1. porkscrew posted this